Рубрика: Загальнотеоретичні проблеми держави та права

 

УДК 340.132

 

Поняття і підстави судової дискреції (суддівського розсуду)

 

Жильцов Олександр Леонідович,

orcid.org/

кандидат юридичних наук,

завідувач кафедри загальноправових

та соціально-гуманітарних дисциплін

(Херсонський факультет Одеського державного університету

внутрішніх справ, м. Херсон, Україна)

 

Статтю присвячено поняттю та підставам судової дискреції… (не менше 1800 друкованих знаків).

Ключові слова: суд, судова дискреція, суддівський розсуд, норми права, правозастосовна діяльність, правовий механізм.

 

 

Concept and grounds of judge discretion

 

Zhyltsov Oleksandr Leonidovich,

orcid.org/

Candidate of Law Sciences,

Associate Professor of the Department

of the General and Socio-humanitarian disciplines

(Kherson Faculty of Odessa State University of Internal Affairs,

Kherson, Ukraine)

 

The article is devoted to the concept and grounds of judicial discretion…(не менше 1800 друкованих знаків).

Key words: court, judicial discretion, judicial discretion, rules of law, law enforcement, legal mechanism.

 

Текст статті [1, c. 17] …

 

Список використаних джерел:

1. Закурін М. К. Дискреція – дія на власний розсуд. Поняття та прояв. Вісн. госп. судочинства. 2009. № 4. С. 17–24.